Lovia – portrait doll, 2018

Eiki, 2018

Alba, 2018

Kumari, 2018

Kosma, 2018

Hafnar, 2018

Svala, 2017

Stigur, 2017

Ragna, 2017

Aka, 2017

Bago, 2017

Njala, 2017

Mara, 2016

Sue, 2015

more dolls soon