Eiki, 2018

Alba, 2018

Kumari, 2018

Kosma, 2018

Hafnar, 2018

Svala, 2017

Stigur, 2017

Ragna, 2017

Aka, 2017

Bago, 2017

Njala, 2017

Mara, 2016

Sue, 2015

more dolls soon